Στη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία οι συνεδρίες είναι δομημένες. Σε κάθε συνεδρία θέτετε μαζί με το θεραπευτή σας μια «ατζέντα», δηλαδή μια σειρά θεμάτων προς συζήτηση για κάθε συνάντηση. Η ατζέντα μπορεί να περιλαμβάνει ανασκόπηση της εμπειρίας της προηγούμενης συνεδρίας, της δουλειάς για το σπίτι ή αναφορά σε τρέχοντα προβλήματα. Στόχος είναι η επίλυση των προβλημάτων κι όχι μόνο η έκφραση παραπόνων γύρω από αυτά.